Disclaimer

Op deze website van Platform Geboorte Educatie zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd “Disclaimer”) van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat alle zorgvuldigheid in acht genomen is om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Platform Geboorte Educatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Platform Geboorte Educatie beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Platform Geboorte Educatie kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten

Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Platform Geboorte Educatie wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Platform Geboorte Educatie controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

On line communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Platform Geboorte Educatiete sturen. Platform Geboorte Educatieadviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Platform Geboorte Educatiete sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Platform Geboorte Educatie, haar medewerkers en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Platform Geboorte Educatie geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Platform Geboorte Educatie of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Platform Geboorte Educatie kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Bekijk daarom dit privacy statement regelmatig.

игуана купить москваантивирусы для андроидm.odnoklassniki.rзайти одноклрулонные жалюзи ценаvogla river